Konkurs

1. Napisz recenzję podcastu „Żywność. Wiedza. Zdrowie.” Stowarzyszenia „Spożywo” na platformie Apple Podcasts [LINK]

2. Wyślij potwierdzenie mailowe na: kontakt@spozywo.pl.
Apple nick lub screen zamieszczonej recenzji, oraz wpisz dane osobowymi umożliwiające wysyłkę nagrody: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nr telefonu.

3. 20 pierwszych osób wygrywa probiotyk Sanprobi Stress

Regulamin konkursu na recenzję podcastu „Żywność. Wiedza. Zdrowie.” Stowarzyszenia „Spożywo”

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Konkurs na recenzję podcastu „Żywność. Wiedza. Zdrowie.” Stowarzyszenia Spożywo organizowany jest przez Stowarzyszenie„Spożywo”, z siedzibą w Krakowie (31-525) przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650990, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 6751569034 oraz REGON 366065303, e-mail: kontakt@spozywo.pl, nr telefonu: +48 798 646 806 określane dalej jako „Organizator”
 2. Partnerem konkursu jest Sanprobi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000311462, NIP: 8513070719, REGON: 320568827 określana dalej jako „Partner”.
 3. Korespondencje związaną z konkursem Organizator będzie odbierał wyłącznie pod adresem e-mail: kontakt@spozywo.pl.

Rozdział II
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 1

 1. Konkurs skierowany jest do słuchaczy podcastu „Żywność. Wiedza. Zdrowie.” publikowanego przez Stowarzyszenie „Spożywo” na platformie Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/).
 2. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiej recenzji podcastu i opublikowanie jej na platformie podcastowej „Apple Podcasts”. Po poprawnym zamieszczeniu recenzji uczestnik musi wysłać na adres e-mail: kontakt@spozywo.pl kopię lub screen zamieszczonej recenzji wraz z danymi osobowymi umożliwiającymi wysyłkę nagrody: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nr telefonu.
 3. Recenzje bez potwierdzenia mailowego na adres e-mail organizatora nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 4. Przesyłka możliwa jest tylko na terenie Polski.
 5. Liczba laureatów jest ograniczona i o kolejności będzie decydować wpływ poprawnie wypełnionych zgłoszeń e-mail.
 6. Wyniki konkursu będą wysłane indywidualnie do laureatów i uczestników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania anonimowych wyników konkursu.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Rozdział III
NAGRODY

§ 1

 1. Nagrody dla słuchaczy funduje Partner.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do braku ogłoszenia zawartości nagród.
 3. Nagrody zostaną wydane drogą korespondencyjną, na adres podany przez uczestnika konkursu w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od ogłoszenia wyników konkursu.

Rozdział IV
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

§ 1

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie na adres e-mail: kontakt@spozywo.pl przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu stacjonarnego, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu przekazania nagrody).
 2. W Konkursie wezmą udział tylko osoby, które dostarczą powyższe informacje, wszystkie pozostałe zgłoszenia i recenzje nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu i wydania nagród.
 4. Dane potrzebne do wydania nagród zostaną przekazane drogą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za wydanie po stronie Partnera.

§ 2

Cele i podstawy przetwarzania danych.
Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów przez komisję konkursową, którą utworzy Organizator spośród aktywnych członków Stowarzyszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Odpowiedzi na zapytania skierowane do Organizatora konkursu, w których znajdą się dane osobowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Wysyłki informacji dotyczących konkursu w formie mailowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. W celach analitycznych i administrowania stroną internetową, co stanowi uzasadniony interes Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W celu wysyłki nagród dane niezbędne do jej przeprowadzenia, dotyczące wyłącznie laureatów, zostaną przekazane i powierzone Partnerowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Okres przechowywania danych osobowych wygaśnie 1 stycznia 2021 roku.
 8. Wszelkie sprawy polityki prywatności nieporuszone w niniejszym regulaminie można odnaleźć na stronie www Organizatora pod adresem https://spozywo.pl/polityka/

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.