POLITYKA PRYWATNOŚCI SPOZYWO.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPOZYWO.PL

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wskazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu Spożywo.pl:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Spożywo”, z siedzibą w Krakowie (31-525) przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650990, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 6751569034 oraz REGON 366065303, e-mail: kontakt@spozywo.pl., nr telefonu: +48 798 646 806.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora danych osobowych w sklepie internetowym oraz w celu podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. Realizacji umów o świadczenie usług konsultacji dietetycznej oraz w celu podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie danych wrażliwych przekazywanych w formularzu zdrowotnym.
 3. Odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora danych osobowych w Formularzu kontaktowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Wysyłki informacji w formie newslettera dotyczących działalności Administratora danych osobowych, informacji o zdrowym odżywaniu i zdrowych produktach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W celach analitycznych i administrowania stroną internetową co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. W celu zastosowania plików cookies, na podstawie zgody osób, których dane dotyczą – na   podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. Newsletter: adres email
 2. Formularz kontaktowy: Imię i nazwisko, adres email
 3. Formularz zdrowotny w przypadku zamówienia usługi konsultacji dietetycznej: imię, nazwisko, email, numer telefonu, wiek, masa ciała, wzrost, dane o nałogach/używaniu alkoholu, dane o stanie zdrowia – dane o schorzeniach i dolegliwościach ze strony układu pokarmowego, dane o przyjmowanych lekach.
 4. Formularz zamówienia w sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny.
 5. Cele analityczne: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
 6. Wykorzystanie cookies: informacje tekstowe w formie plików cookies.
 7. Administrowanie stroną internetową: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez następujący okres czasu:

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do czasu wycofania zgody.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody marketingowej – aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie udzieloną zgodę, jeżeli dane były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy oraz czynności poprzedzających jej zawarcie podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 4. Dane związane z działaniem strony internetowej i przetwarzaniem informacji w formie plików cookies – do miesiąca od chwili zapisania.
 1. Praw osób, których dane dotyczą

Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
 4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, poszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: kontakt@spozywo.pl.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji prawa do cofnięcia zgody, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: kontakt@spozywo.pl
 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych:

 1. w zakresie realizacji usług konsultacji dietetycznej – dietetykom współpracującym z Administratorem danych osobowych,
 2. firmom współpracującym z Administratorem danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, prawnej oraz informatycznej i hostingowej.
 1. Profilowanie

Administrator danych osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 1. Przekazywanie do Państw trzecich
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych mogą być przekazywane do Państw trzecich  – Stanów Zjednoczonych z uwagi na zastosowanie technologii, dostarczanych przez podmioty takie jak Google czy Disqus.
 2. Przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane wyłącznie podmiotom, które przystąpiły do porgamu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 3. W przypadku gdyby powyższe informacje okazały się niewystarczające, chętnie udzielimy dalszych informacji
 4. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. W przypadku korzystania z usługi Formularza kontaktowego podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne ze względu na możliwość udzielenia odpowiedzi na pozostawioną w formularzu wiadomość. Bez podania wymaganych danych nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 2. W przypadku korzystania z usługi Newslettera, podane danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne z punktu widzenia możliwości otrzymania informacji w tej formie. Bez podania wymaganych danych nie jesteśmy w stanie wysłać newslettera.
 3. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla możliwości zrealizowania umowy sprzedaży. Brak podania danych osobowych uniemożliwia nam realizację umowy sprzedaży.
 4. W przypadku zamówienia usługi konsultacji dietetycznej, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowej realizacji usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwia nam prawidłowe przygotowanie konsultacji.
 1. Cookies
 1. Administrator danych osobowych w ramach prowadzenia serwisu Spożywo.pl pliki cookies. 
 2. Cookies krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 3. Cookies następujące funkcje na stronie internetowej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, nei ma możliwości na ich podstawie zidentyfikować tożsamości użytkownika.
 2. Przeglądarka internetowa używana przez użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Wyłącznie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 1. LOGI SERWERA
 1. Informacje o niektórych zdarzeniach inicjowanych przez użytkowników podlegają zapisowi w formie logowania na serwerze hostingodawcy.
 2. Logi serwera są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowego administrowania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi komunikacji związanej z usługami oferowanymi za jego pośrednictwem.
 3. Zapisowi mogą podlegać:
  1. adres IP,
  2. data i czas serwera,
  3. informacje o przeglądarce internetowej,
  4. informacje o systemie operacyjnym
 1. Zapisowi mogą podlegać również logi działań użytkowników, w tym np. adres email, jaki został podany przy umieszczeniu zapytania w formularzach dostępnych na stronie internetowej. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach wykorzystanych do stworzenia strony internetowej oraz narzędziach obsługujących funkcjonalności dostępne na stronie.
 2. Dane wskazane w ust. 3 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które odwiedzają stronę internetową. Administrator danych osobowych wykorzystuje je wyłącznie do administrowania stroną internetową.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.