Regulamin zakupu towarów i usług

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej spozywo.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Spożywo”, z siedzibą w Krakowie (31-525) przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650990, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 6751569034 oraz REGON 366065303, e-mail: konsultacje@spozywo.pl, nr telefonu: +48 502 097 929 („Spożywo”).
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady składania zamówień na oferowane przez Spożywo za pośrednictwem sklepu internetowego towary i usługi.
 3. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie w zakładce „Regulamin” dostępnej pod adresem spozywo.pl/regulamin_zakupu, a także poprzez zapisanie jego aktualnej wersji na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Zamawiającym („Klient”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po prawidłowym przejściu procedury rejestracyjnej w serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Spożywo.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Spożywa oznacza akceptację przez Klienta zasad wynikających z Regulaminu oraz zobowiązanie Klienta do ich przestrzegania.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Każdy Klient korzystających ze sklepu internetowego Spożywa zobowiązany jest do:
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 9. korzystania ze sklepu internetowego w prawidłowy sposób, nie zakłócający jego funkcjonowania, jak też w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Spożywa,
 10. nierozsyłania i nieumieszczania na stronach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 11. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu wyłącznie do użytku własnego, w tym w szczególności nie wykorzystywana dostępnych w nim zdjęć i treści dla użytku komercyjnego.

   

  II. Składanie zamówień

   

 12. Zamówienia można złożyć, korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu, jak również drogą elektroniczną pod adres: sklep@spozywo.pl .
 13. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej sklepu należy dokonać wyboru towarów lub usług w sklepie internetowym. a następnie ;przejść do zakładki „Koszyk” i kontynuować składanie zamówienia stosownych opcji.
 14. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie przez Klienta w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do jego realizacji.
 15. Wszelkie informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Spożywo nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych danych.
 16. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, jak tez podanych danych i informacji. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny zamówionych towarów lub usług oraz kosztów ich dostawy.
 17. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia w sposób wskazany powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Spożywo co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
 18. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób wskazany w niniejszy punkcie II jest każdorazowo potwierdzane przez Spożywo w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu zamówienia przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Spożywo umowy sprzedaży.
 19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem oraz otrzymanym przez Klienta potwierdzeniem zamówienia.
 20. Dane osobowe Klientów podawane przy okazji składania zamówień w sklepie internetowym Spożywa są przetwarzane przez Spożywo wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 21. Spożywo podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji tych danych przez osoby nieupoważnione.
 22. Złożenie zamówienia przez Klienta jest każdorazowo potwierdzane przez Stowarzyszenie w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia oferty Zamawiającego i ma wyłącznie charakter informacyjny.

 

III. Cena i płatności

 

 1. Ceny towarów i usług znajdujące się na stronie internetowej spozywo.pl, podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane w ten sposób ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Informacja o cenie ma charakter wiążąco od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spożywo.
 2. Spożywo zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów lub usług znajdujących się w sklepie interesowym, wprowadzania do sprzedaży nowych towarów lub usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przy czym zmiany takie nie będą naruszać praw osób, które zawarły ze Spożywem umowy sprzedaż przed dokonaniem tych zmian.
 3. Klient może dokonać płatności, wybierając jedną z następujących form:
 4. kartą płatniczą – za pośrednictwem internetowego serwisu przelewy24 dostępnego pod adresem internetowym www.przelewy24.pl; Spożywo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania przez Klienta karty płatniczej podmiotu, który nie wyraził zgody na użycie jego karty.
 5. przelewem na rachunek bankowy Spożywa o numerze: 36 1750 0012 0000 0000 3855 7149, Stowarzyszenie Spożywo, Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków
 6. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Spożywa.
 7. Realizacja zamówienia następuje po jego opłaceniu przez Klienta w sposób wskazany w niniejszym pkt III.

   

  IV. Realizacja zamówienia

 

 • Usługi

 

 1. Zamówienie na usługi konsultacyjne zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Klient i konsultant wybiorą dogodny termin w zakresie wyznaczonym przez konsultanta oraz pod warunkiem wypełnienia i przesłania przez Klienta kwestionariusza ankietowego, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. W terminie 24 godzin od potwierdzenia zamówienia i otrzymania przez Spożywo zapłaty za zamówienie, Klient otrzyma drogą mailową kwestionariusz ankietowy oraz informację o dostępnych godzinach konsultanta, w których może być zrealizowana usługa konsultacyjna. Wypełniony kwestionariusz ankietowy Klient przesyła na adres zwrotny konsultanta podany w treści wiadomości e-mail.
 3. Szacowany czas realizacji usługi konsultacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych i jest liczony od momentu potwierdzenia przez Klienta proponowanych przez konsultanta terminów oraz przeslania kwestionariusza ankietowego przez Klienta.
 4. W razie braku możliwości zrealizowania konsultacji w terminach określonych powyżej, Spożywo skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
 5. Usługa konsultacji realizowana jest za pośrednictwem komunikatora Skype.
 6. W celu prawidłowej realizacji usługi konsultacji, Klient zobowiązany jest spełnić następujące warunki techniczne:
 7. posiadać sprzęt komputerowy z zainstalowanym programem Skype, wyposażony w kamerę oraz urządzenia dźwiękowe w postaci słuchawek i mikrofonu,
 8. dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza wymaganej dla poprawnego działania komunikatora,
 9. Spożywo nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości realizacji usługi spowodowanej niespełnieniem przez Klienta warunków technicznych, opisanych w ust. 6 powyżej.
 10. Usługa konsultacji ma charakter indywidualnej rozmowy konsultanta z Klientem.
 11. Spożywo nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
 12. Usługi konsultacji mają charakter jedynie opiniodawczy, nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 13. Spożywo nie ponosi odpowiedzialność za szkodę Klienta powstałą w wyniku podania nieprawdziwych, niedokładnych lub nieaktualnych informacji w kwestionariuszu ankietowym lub w trakcie konsultacji z konsultantem.
 14. Po wykonaniu usługi konsultacji w całości Klient traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. V Regulaminu.

 

 • Towary

 

 1. Zamówiony towar dostarczany jest na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 2. Dostawa towarów może zostać zrealizowana pocztą kurierską, pocztą tradycyjną, poprzez Paczkomaty albo w formie odbioru osobistego przez Klienta.
 3. Szacowany czas realizacji zamówienia na towary wynosi 7 dni i jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spożywo oraz otrzymania przez Spożywo zapłaty za zamówienie.
 4. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia na towary w terminach określonych powyżej, Stowarzyszenie skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, informując o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

 

 • Przepisy wspólne

 

 1. Spożywo zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w przypadku:
 2. podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych w toku składania zamówienia lub w kwestionariuszu ankietowym, o którym mowa w ppkt 1) ust. 2 powyżej, jeżeli uniemożliwia to lub znacząco utrudnia realizację zamówienia. Przed odmową realizacji Spożywo podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia,
 3. w wyjątkowych przypadkach, jak np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych, przy czym każdorazowo Spożywo poinformuje Klienta o zaistnieniu takiego przypadku,
 4. gdy płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia lub gdy transakcja nie została autoryzowana przez przelewy24 w systemie płatności elektronicznych w terminie 7 dni.
 5. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez Spożywo po jego opłaceniu przez Klienta, Spożywo dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków nie później niż w terminie 14 dni.

   

  V. Odbiór towarów

 

 1. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan towarów zawartych w przesyłce.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili jego odbioru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
 3. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,
 4. złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
 5. poinformowania Spożywa o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 6. W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez Klienta czynności opisanych w ust. 2 lit. a-c, Spożywo nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń towarów powstałych w ich transporcie.
 7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do Spożywa, nie odpowiada ono za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

   

  VI. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi:
 3. w przypadku towarów – 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru przez Klienta,
 4. w przypadku usług – 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Spożywo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na jeden z następujących adresów: Stowarzyszenie „Spożywo”, ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków, zamowienia@spozywo.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, Spożywo potwierdzi otrzymanie oświadczenia tą samą drogą.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od zamówienia towarów, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Spożywem w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar do Spożywa nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Spożywo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spożywo), nie później niż w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki lub potwierdzenia anulowania konsultacji.
 11. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, za które Klient nie poniesie dodatkowych kosztów.
 12. Klient jest odpowiedzialny wobec Spożywa za zmniejszenie wartości towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób.

 

VII. Reklamacje

 

 1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 2. Spożywo odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.
 3. Klient, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Spożywa z tytułu niezgodności towaru lub usługi z umową, powinien złożyć stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się ze Spożywem w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, nazwę i rodzaj towaru lub usługki okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej konsultacje@spozywo.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „Spożywo”, ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków.
 6. Spożywo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Jeżeli w postępowaniu reklamacyjnym zostanie stwierdzone, że dostarczony towar lub usługa ma wady, Klientowi przysługują roszczenia określone w art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego, w postaci:
 8. odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny towaru lub usługi, chyba że Spożywo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
 9. żądania wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady towaru lub usługi.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient zostanie o tym poinformowany wraz z uzasadnieniem co do niezasadności reklamacji.
 11. Koszty poniesione przez Klienta w związku z realizacją reklamacji Spożywo ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.
 12. Spożywo informuje, że Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
 13. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),
 14. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
 15. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów,
 16. skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem: europa.eu/consumers/odr.
 17. Równocześnie Spożywo informuje, że powyższe postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

   

  VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Opisy towarów i usług, jak też zdjęcia towarów pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Spożywa.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów lub usług oferowanych przez Spożowo za pośrednictwem sklepu internetowego. Spożywo umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym Spożywa zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klient, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie może w każdym czasie usunąć konto.
 3. Do umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spożywo w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa, w tym kodeksu cywilnego.
 5. Spożywo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2017