REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU SPOŻYWO.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU

SPOŻYWO.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy Operator publikuje niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa:
 1. zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników,
 2. zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 1. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Operator:
 1. jest zobowiązany świadczyć Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
 2. udostępnia nieodpłatne Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
 3. zapewnia każdemu Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Użytkownicy.
 1. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 3 lit. c powyżej nie wiążą Użytkowników.
 2. Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu formularza znajdującego się na Stronie o treści „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
 3. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

§2 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulamin określenia maja następujące znaczenie:
 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
 2. Operator – podmiot, który jest właścicielem Serwisu oraz nim zarządza, tj. Stowarzyszenie Spożywo z siedzibą w Krakowie, ul. B. Zaleskiego 1, 31-525 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650990, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 6751569034 oraz REGON 366065303, e-mail: konsultacje@spozywo.pl, nr telefonu: +48 502 097 929.
 3. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Serwis – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący się pod adresem „spozywo.pl”, a także innymi właściwymi adresami internetowymi, pod którymi Operator prowadzi Stronię;
 7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego;
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usług, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z formularza kontaktowego lub newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Operator za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące Usługi, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną:
 1. Newsletter, – obejmującą bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (email) w formie wiadomości elektronicznej (email) informacji handlowych i marketingowych o ofercie, nowych treściach i artykułach dostępnych w Serwisie i dostępnych nowych kategoriach usług (dalej jako: Newsletter).
 2. Formularz Kontaktowy, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Operatorem celem uzyskania informacji o działalności Operatora, jego ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Operatora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Formularz kontaktowy);
 3. Moduł Komentarzy, który polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczenia pod treściami publikowanymi przez Operatora swoich opinii oraz pytań dotyczących publikowanych treści (dalej jako: Moduł Komentarze).
 1. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora. Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora jest zabronione.
 2. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych na Stronie na podstawie Regulaminu jest uzależniona od dostępu do urządzenia końcowego pozwalającego na korzystanie z sieci Internet oraz dostępu od tej sieci, skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii oraz posiadania adresu elektronicznego (email).
 3. Użytkownicy korzystający z Usług są bezwzględnie zobowiązani do:
 1. Korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem,  nie godzący w dobre obyczaje oraz w sposób, który nie narusza dóbr osobistych Operatora lub osób trzecich,
 2. Powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
 3. Powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej,
 4. Powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług w przypadku:
 1. Naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 2. Naruszenia Regulaminu przez Użytkownika,
 3. Podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych (koniecznych dla prawidłowej realizacji Usług przez Operatora),
 4. Działań Użytkownika zakłócających korzystanie z Serwisu lub Usług innym Użytkownikom,
 5. Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.
 1. Dane osobowe Użytkownika są usuwane z bazy adresowej Operatora niezwłocznie, nie później niż w ternie 24 godzin od momentu otrzymania rezygnacji ze świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co każdorazowo jest sygnalizowane Użytkownikowi specjalnym komunikatem w formie wiadomości elektronicznej (email) wysłanej na adres elektroniczny (email) Użytkownika, potwierdzającym usunięcie danych Użytkownika z bazy adresowej Operatora.

§4 Formularz kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony, ma charakter nieodpłatny i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Formularz Kontaktowy został udostępniony Użytkownikom w zakładce „Kontakt” udostępnionej na głównej Stronie serwisu w górnej części strony.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego wymaga podjęcia przez Użytkownika działań polegających na  wypełnieniu pól formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce „Kontakt” poprzez wskazanie następujących danych:
 1. podanie imienia i nazwiska oraz adresu elektronicznego (email),
 2. podanie treści wiadomości,
 3. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się  i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i Politykę prywatności.”.
 4. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego zapoznania się z polityką prywatności Serwisu, obejmującą informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Wykonanie czynności wskazanych w ust. 4 powyżej przez Użytkownika jest równoznaczne w szczególności z:
 1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie przez Operatora drogą elektroniczną usługi Formularz Kontaktowy,
 2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO.
 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 2. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, polega na wysłaniu z adresu elektronicznego (email), który został zgłoszony w formularzu kontaktowym, oświadczenia do Operatora o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy na adres elektroniczny (email): kontakt@spozywo.pl.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.
 4. W wypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.

§5 Newsletter

 1. Świadczenie usługi Newsletter polega na okresowym przesyłaniu przez Operatora bezpłatnych wiadomości elektronicznych (email), zawierających treści wskazane w §3 ust. 1 lit. a powyżej, na adres elektroniczny (email) Użytkownika, podany w momencie zawarcia Umowy o świadczenie tej usługi zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatne przez czas nieoznaczony.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zapisz się do newslettera”.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, wymaga prawidłowego wypełnienia  pól formularza subskrypcyjnego znajdującego się na głównej odsłonie Serwisu w jej prawie części, które obejmuje:
 1. podanie adresu elektronicznego (email),
 2. zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się  i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i Politykę prywatności”,
 3. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 1. Wykonanie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej, określonej w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z:
 1. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter przez Operatora, w tym na wysyłanie przez Operatora za pośrednictwem usługi Newsletter reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy na podany adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika,
 2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO zgodnie z zasadami przewidzianymi w przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Newsletter,
 1. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w dowolnym momencie. Rezygnacja wymaga dokonania jednej z poniższych czynności:
 1. skorzystania (kliknięcia) z linku zawartego w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej w ramach usługi Newsletter na adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika,
 2. wysłanie z adresu elektronicznego (email), który został zgłoszony do subskrypcji w ramach usługi Newsletter, oświadczenia do Operatora o rezygnacji z usługi Newsletter na adres elektroniczny (email): kontakt@spozywo.pl.
 1. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym momencie.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia usługi Newsletter.

§6 Moduł Komentarze

 1. Świadczenie usługi Moduł Komentarze polega na umożliwienie przez Operatora w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia udostępniane przez podmioty trzecie – Disqus Inc.
 2. Usługa Moduł Komentarze jest udostępniania nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Moduł Komentarze dochodzi w momencie wprowadzenia przez Użytkownika treści komentarza oraz wyboru jednej z trzech opcji publikacji komentarza:
 1. Logowanie za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, Twitter, Google lub Disqus.
 2. Zapisu do aplikacji Disqus i podania następujących danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Hasło
 1. Alternatywnie – wyboru opcji publikacji komentarza jako gość w formie anonimowej.
 1. W przypadku zalogowania się z zastosowaniem aplikacji wskazanych w ust. 3 lit. a lub b powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do podania lub udostępnienia aplikacji Disqus danych osobowych co najmniej w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej.
 2. Wykonanie przez Użytkownika procedury subskrypcyjnej określonej w ust. 3 i 4 powyżej, z zastosowaniem procedury logowania, wskazanej w ust. 3 lit. a lub b powyżej, jest równoznaczne z:
 1. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na świadczenie drogą elektroniczną usługi Moduł Komentarze przez Operatora oraz dostawcę usługi Diqus – w przypadku zalogowania przez Użytkownika z uzyciem aplikacji, o których mowa w ust. 3 lit. a lub b powyżej, w tym na publikację treści udostępnionych przez Użytkownika w formie komentarza pod materiałami opublikowanymi w Serwisie,
 2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Moduł Komentarze,
 1. W przypadku publikacji komentarza bez podania danych osobowych, Operator nie wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik może zrezygnować z usługi Moduł Komentarze w dowolnym momencie. Rezygnacja wymaga wysłanie z adresu elektronicznego (email), który został podany przy publikacji komentarza, oświadczenia do Operatora o rezygnacji z usługi Moduł Komentarze na adres elektroniczny (email): kontakt@spozywo.pl.
 3. Komentarze wprowadzane przez Użytkowników podlegają zatwierdzeniu przez Operatora. Użytkownik jest uprawniony do edycji komentarza po wprowadzeniu go do systemu informatycznego, a przed jego zatwierdzeniem.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Moduł Komentarze w każdym momencie.
 5. W wypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia usługi Moduł Komentarze.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych uregulowano w Polityce prywatności serwisu spozywo.pl.

§8 Ostrzeżenie co do korzystania z usług

 1. Operator zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest m.in. do połączenia z Serwisem i przesyłania poczty elektronicznej, świadczenie Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Użytkownik akceptuje.
 2. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Operator nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu.
 3. Z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Operator zaleca, aby Użytkownik objął ochroną urządzenia końcowe, które wykorzystuje do użytkowania Serwisu, w szczególności poprzez:
 1. wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń,
 2. instalację oprogramowania antywirusowego,
 3. posiadanie aktualnego systemu operacyjnego,
 4. podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych,
 5. inne dostępne formy zabezpieczeń.
 1. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.

§9 Odpowiedzialność

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet
 2. przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,
 3. zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu,
 4. szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 1. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Operatorowi przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku niemożności dostępu do tych danych.
 2. Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§10 Reklamacje

 1. Użytkownicy są uprawnieniu do złożenia reklamacji w zakresie związanym ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik w reklamacji powinien w szczególności podać:
 1. adres elektroniczny (email) Użytkownika,
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej nie zostaną rozpatrzone.
 2. Reklamacje Użytkowników należy kierować do Operatora na adres jego siedziby, tj. ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków, lub na adres elektroniczny: reklamacje@spozywo.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Operatora, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ich załatwienia.
 4. Operator poinformuje Użytkownika niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego Użytkownika podanego w treści reklamacji.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Operatorowi, z ważnych powodów, przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności z uwagi na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w takim zakresie, w jakim zmiana wpływa na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika za pośrednictwem Strony oraz informacji przesyłanej na adres elektroniczny Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy RODO.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Operatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku